Cele

 

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności:

 • wspomaganie, upowszechnianie i podnoszenie jakości procesu kształcenia,
   
 • wspieranie różnorodnych działań oraz form edukacji, nauki, kultury i wychowania,
   
 • wspieranie inicjatyw lokalnych,
   
 • wymiana doświadczeń ze specjalistami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką edukacyjną / zrównoważonego rozwoju zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami,
   
 • działania na rzecz poprawy infrastruktury oraz zaplecza dydaktycznego placówek,
   
 • upowszechnianie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
   
 • upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także wszelkich działań wspomagających rozwój demokracji,
   
 • działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy,
   
 • podtrzymywanie tradycji narodowych i obywatelskich,
   
 • upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej,
   
 • ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz tradycji i wartości ogólnonarodowych,
   
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji, nauki, kultury i wychowania,
   
 • działania na rzecz rozwoju różnorodnych zainteresowań,
   
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
   
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
   
 • aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
   
 • promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i życia,
   
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
   
 • propagowanie integracji i likwidacji barier utrudniających edukację oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
   
 • wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej,
   
 • promowanie, wspieranie i organizowanie wolontariatu.