STATUT

 

Stowarzyszenia  „Ludzie dla ludzi”

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Ludzie dla ludzi” zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w  Ostrowie Wielkopolskim.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) i posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy, także spośród członków Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej.

6. Stowarzyszenie może być organem założycielskim dla placówek oświatowych, kulturalnych lub pomocy społecznej oraz dla placówek edukacyjno-szkoleniowych, które tworzy dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

7. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych.

8. Stowarzyszenie może zlecać określone zadania innym podmiotom.

9. Stowarzyszenie może prowadzić działalności gospodarczą w zakresie swojego działania. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


 

§ 4

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Rozdział II

 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 5

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz szkół, placówek, instytucji oświatowych i osób fizycznych w realizowaniu zadań edukacyjnych, promowanie idei uczenia się przez całe życie, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, a także działalność publiczna na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju. 

 

§ 6

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 

a) promowanie w społeczeństwie idei ustawicznej edukacji i kształtowanie postaw obywatelskich,

b) współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz NGO z regionu, kraju i Europy w celu budowania pozarządowego lobby na rzecz edukacji,

c) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami w celu realizacji zadań statutowych i wymiany doświadczeń;

d) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i sportowymi;

e) podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii;

f) wspomaganie, upowszechnianie i podnoszenie jakości  procesu kształcenia;

g) wspieranie inicjatyw lokalnych, różnorodnych działań oraz form edukacji, nauki, kultury i wychowania;

h) działania na rzecz poprawy infrastruktury oraz zaplecza dydaktycznego placówek;

i) upowszechnianie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;

j) upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, a także wszelkich działań wspomagających rozwój demokracji;

k) podtrzymywanie  tradycji narodowych i obywatelskich; 

l) upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej;

m) ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz tradycji i wartości ogólnonarodowych;

n) aktywizację społeczną w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;

o) promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia  i życia;

p) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

q) propagowanie integracji i likwidacji barier utrudniających edukację oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;

r) wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

s) promowanie, wspieranie i organizowanie wolontariatu;

t) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

u) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

v) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

w) prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

x) prowadzenie  działalności na rzecz osób starszych.

 

2. Dla  realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest :

 

a)      Działalność odpłatna :

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i  rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

b)      Działalność  nieodpłatna :

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§ 7

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      członków zwyczajnych,

b)      członków wspierających,

c)      członków honorowych.

 

§ 8

 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3.   Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

 

§ 9

 

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i akceptacji celów Stowarzyszenia oraz zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. Uchwała  powinna być podjęta w terminie 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji. O swojej decyzji Zarząd w ciągu 14 dni powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 10

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,

e) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,   

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

e) regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 11

 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

d) wykluczenia.

 

2. Wykluczenia członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b)  nieprzestrzeganie statutu, uchwał oraz regulaminów Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

c)  pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

d) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały organu, który tę godność nadaje.

 

3. O wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd.

 

§ 12

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej  miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w  § 9 ust. 1oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia  w formie uchwały. Uchwała  powinna być podjęta w terminie 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji. O swojej decyzji Zarząd w ciągu 14 dni powiadamia pisemnie  zainteresowanego.

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa przez swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający może opłacać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

4.  Wykluczenie członka wspierającego  następuje zgodnie z § 11.

 

§ 13

 

Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Mają  prawo uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez  Stowarzyszenie.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§14

 

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.        

                                        

§15

 

1.  Wyboru Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnejdokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członkówzwyczajnychStowarzyszenia w głosowaniu  tajnym większością bezwzględną.

2. Członkowie Zarządui Komisji Rewizyjnejsą wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządui Komisji Rewizyjnej.  Mandat członków Zarządui Komisji Rewizyjnej wygasa po wyborze nowych władz, na nową kadencję.

3. Mandat członka Zarządu StowarzyszeniaiKomisji Rewizyjnejwygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą większością 2/3 głosóww głosowaniu tajnym.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Stowarzyszeniai Komisji Rewizyjnejprzed upływem kadencji Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

 

§16

 

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym ZebraniuCzłonków Stowarzyszenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

 

§17

 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. W przypadku Walnego Zebrania Członków:

a) Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przynajmniej na 14 dni przed jego terminem.

b) Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

c) Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd Stowarzyszenia o inne punkty.

 

§18

 

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia:corocznych i z działalności minionej kadencji

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi: corocznego i dla ustępującego Zarządu,

f) wybór prezesa i Członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,

l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego  majątku,

ł) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji, 

m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów,

n) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.

 

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek może być przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

 

§19

 

1. Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia, w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z pięciu  członków: prezesa, wiceprezesa,sekretarzaoraz dwóch członków zarządu.

3. Walne ZebranieCzłonków Stowarzyszeniaw sposób tajnydokonuje wyboru  Zarządu Stowarzyszenia.

4.  Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes lub wskazany członek ZarząduStowarzyszenia.

5.  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§20

 

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

    a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

      b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

      c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

      d) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

      e) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

      f) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

      g) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z  zastrzeżeniem § 23ust. 6,

      h) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd Stowarzyszenia dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje prezes lub upoważniony członek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§21

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w sposób tajny.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzechczłonków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz jednego członka komisji.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

4.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu Stowarzyszenia,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,

c) przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

 

§22

 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni, wyznaczeni do tego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK I  DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

 

§23

 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f) dochodów z majątku,

g) innych źródeł prawem dozwolonych.

3. Składka członkowska (kwartalna) powinna być wpłacona do końca każdego kwartału w danym roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Stowarzyszenia.

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata;

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość;

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

7. Stowarzyszenie może otrzymać dotację, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

8. Stowarzyszenie może korzystać ze środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

9. Cały osiągniety przez Stowarzyszenie dochód przeznaczony będzie na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

 

§24

 

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b)  osób zatrudnianych przez Stowarzyszenie,
c) osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, jego organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 punkty a) – c), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 punkty a) – c) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§25

 

Dla ważności oświadczeń woli, innych pism i dokumentów, a także wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa.

 

§26

 

Dla ważności oświadczeń woli, innych pism i dokumentów, a także wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§27

 

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 17się nie stosuje.

2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia sądu rejestrowego.

 

§28

 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 17się nie stosuje.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie wyznaczy innych likwidatorów.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.